Településfejlesztési Elképzelések

Tisztelt Olvasó!

Kunszállás jövőjét illető elképzeléseimet három fő célcsoportba rendeztem a kampányom során. Polgármesterként történő beikatatásomat követően köteles vagyok az alábbi programok mentén cselekedni.

  

I. "CSALÁDBARÁT KUNSZÁLLÁS” program:

Olyan intézkedéseket tartalmaz, melyek kifejezetten a gyermekes családok életminőségét hivatottak tovább javítani. Különösen fontos számomra ez a terület, hisz mi is itt neveljük gyermekeinket, ide járnak óvodába, iskolába. Kunszálláson igen nagy számban élnek fiatal családosok, így sokakat érintenek ezek a kérdések.

-Települési életkezdési támogatás összegének növelése.
Tapasztalatból tudom, hogy egy kisgyermek születésekor mennyi kiadás terheli a családot. Nyilvánvalóan senkit sem ez az összeg fog motiválni, hogy családot alapítson, ugyanakkor fontosnak tartom, hogy maga a község is hozzá járuljon a maga módján a család megnövekedett terheihez.

-Bölcsőde létrehozása.
Kunszállásnak erre vonatkozóan jogszabályi kötelezettsége van. Az igény egyértelmű , jelenleg az előkészítés történik.A tervezett bölcsődének helyet adó ingatlan megvásárlására szándéknyilatkozat van. Mindenképpen pályázati forrás igénybevételére lesz szükség megvalósításához.

-Játszótér kialakítása.
Nem kérdés, hogy nagy népszerűségnek örvendene a kicsik körében egy nagyobb, modernebb, felszereltebb játszótér. Ennek kialakítására és elhelyezésére több lehetőség is felmerült bennem. Emellett érdemes kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy a legkisebbek mellett a fiatalok is találjanak maguknak tartalmas kikapcsolódási és sportolási lehetőséget. Manapság ebben a korosztályban igen közkedveltek a kültéri kondiparkok. Korábban az autópályák menti pihenőhelyeknél találkozhattunk szabadtéri fitneszeszközökkel, azonban kezd egyre inkább elterjedni települési szinten is. Úgy gondolom, a kunszállási ifjúság örömmel használná.

-Rekortán sportpálya
Komoly lehetőségét látom annak, hogy az iskolában elkészülhessen egy modern, a mai kor igényeit maximálisan kielégítő rekortán burkolatú multifunkciós sportpálya. Ez egy szintetikus, rugalmas, a jelenlegi aszfaltburkolatnál sokkal biztonságosabb felület, mely gyakorlatilag szinte bármilyen sportra alkalmas.

-Óvoda és iskola eszközkészletének bővítése
Fontosnak tartom, hogy a pedagógusokkal egyeztetve időről időre felmérjük, milyen eszközökre lenne szükség az óvodában és iskolában. Itt nem feltétlenül nagy beruházásokra kell gondolni. Sokszor kisebb összegből is megvalósítható lenne egy-egy hasznos eszköz beszerzése.

-Óvoda felújítás
Az óvoda és konyha felújítása egy, már kivitelezési szakaszban lévő beruházás. A következő vezetőség feladata lesz ennek a projektnek a további menedzselése, befejezése. Bízunk benne, hogy ovisaink mielőbb birtokba vehetik a megújult épületet.

A fent említett elképzelések természetesen bővíthetőek egyéb elemekkel is, amennyiben lehetőség adódik. Azonban azt tudni érdemes, hogy sem a község költségvetése, sem a pályázati források nem végeláthatatlanok. Úgy gondolom,hogy reális célkitűzésként, 5 éves ciklusra vonatkoztatva az itt leírtak megvalósulása lehetséges.

 

II. "JÓL ÉLHETŐ KUNSZÁLLÁS" program:
Az itt felsorolt tervek a település valamennyi lakójának érdekeit szolgálják függetlenül nemtől, kortól, családi állapottól. Célja, hogy Kunszállás - mint közös életterünk - minél magasabb szinten lássa el funkcióit lakóinak kényelme, biztonsága és egészsége érdekében. Ebben a programban kapnak helyet a pozitív településkép kialakítását ösztönző elképzelések is.

- Piactér rekonstrukciója
Jogosan felmerülő igény egy új, modern, a településhez méltó piactér kialakítása. Területének mérete okán érdemes átgondolni, milyen további hasznosítási lehetőségei volnának.

- Egykori emlékpark rendezése
A buszmegálló mögötti egykori emlékpark jelenleg nem tölt be funkciót. Nem szabad kihasználatlanul hagyni egy ilyen jó adottságokkal rendelkező területet közvetlenül a falu központjában. Hasznosítására több lehetőséget is látok.

- Járdák és parkolók kialakítása
Néhány forgalmasabb helyen érdemes volna járdákat kialakítani a biztonságos közlekedés érdekében, illetve felülvizsgálni a meglévők állapotát, folytonosságát. Szükséges továbbá parkolóhelyekkel bővíteni a település forgalmasabb csomópontjait (pl. az iskola mögötti "parkoló" rendezése)

- Temető fejlesztése
Több helyi lakos jelezte felém , hogy szükséges lenne a temető akadálymentesítése. Úgy gondolom, első körben segítené a sírok közötti biztonságosabb közlekedést világító testek kihelyezése. Erre ma már korszerű megoldást jelentenek a napelemes fényforrások, melyek beszerzése akár önerőből is megvalósítható. Következő lépésként szóba jöhet egy nagyobb beruházás keretében a teljes akadálymentesítés, urnafal, toalett kialakítása.

- Munkagép beszerzés
Halaszthatatlanul fontosnak tartom egy traktor illetve hozzá tartozó eszközök beszerzését. Véleményem szerint egy Kunszállás méretű településen nagy kihasználtsági fokkal üzemelne egy erőgép, melyet a dűlőutak, út menti erdőszegélyek folyamatos karbantartására, hó eltakarításra és különböző kommunális feladatok elvégzésére tudnánk használni.

- ATM telepítése
A Fókusz Takarékszövetkezet elköltözése óta nagy gondot jelent a készpénz felvétel. Érdemes tudni, hogy a bankjegykiadó automata kihelyezése nem ingyenes szolgáltatás, igen nagy anyagi terhet jelenthet a településnek. Azonban úgy gondom, muszáj megoldást találni. Ennek érdekében célszerűnek látom több pénzintézettel is tárgyalni az ügyben.

- Ivóvíz minőségének javítása
Bár jelenleg ivóvizünk minősége egészségügyi szempontból nem kifogásolható, azonban élvezeti értéke igen változó, sok panasz érkezik rá. Ennek oka nem tisztázott. Az okok megkeresése és megoldási lehetőségek felkutatása kiemelt feladat.

- Településkép
Úgy gondolom egy falu külső megjelenéséért maguk a lakók tehetnek legtöbbet. Kunszállás mindig is híres volt rendezett utcáiról, tiszta közterületeiről, ami a településen élők igényességének köszönhető. Fontos továbbá a közintézmények és önkormányzati tulajdonban lévő épületek állagmegóvása, szükséges javítása, szépítése. Ilyenek például a virágbolt-zöldséges-gyógyszertár épületcsoport felújítása vagy az iskola kerítésének cseréje a sétálóutca felőli oldalon.

- Szociális hálózat
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy bizonyos rendszerek igen hatékonyan működnek a településen . Erre kiváló példa a szociális ellátó hálózatunk. A területen dolgozókkal karöltve meg kell vizsgálni a további fejlődési lehetőségeket, igény esetén eszközkészletük bővítését.

- Ide kapcsolódó, de már előkészített vagy kivitelezési fázisban lévő projektek, melyek továbbvitele a következő településvezetés feladata:
- Építési telkek kialakítása, értékesítése
- Autópálya lehajtó kivitelezése
- Hivatal energetikai megújítása
- Teljes főutca rekonstrukció (parkolóhelyek, zebrák, vízelvezetők)
- Egyéb függőben lévő pályázatok

Nem vagyoni jellegű elképzelések:

- Fogadóórák: Fontosnak tartom a lakókkal való közös gondolkodást, együttműködést. Célom hogy az Önök problémáira lehetőség szerint megoldást találjunk. Ezt rendszeres, fix fogadóórák keretében tudom elképzelni

- Tájékoztatás: Azt tapasztalom, olykor sok a téves, nem helytálló információ a falu életét érintő kisebb-nagyobb kérdéseket illetően. Meg kell találni a megfelelő formát a lakosok folyamatos, pontos, naprakész és közérthető tájékoztatására (települési honlap, faluújság megújítása)

Ebben a témakörben a fentebb említett intézkedések azok, melyeknek megvalósulására következetes gazdálkodás mellett és kedvező pályázati feltételek mellett reális esélyt látok. Természetesen ezen túl számos megoldandó feladat vár ránk, de ne feledjük, hogy most az előttünk álló öt éves ciklusra tervezünk.

Róma sem egy nap alatt épült…

  

III. ’’Tartalmas közösségi élet” program:
Olyan világban élünk, ahol az egyetemesnek hitt értékek relativizálódnak, ellenben az egyén szerepe túlértékelt. Ebben az értelemben a közösség szerepe újradefiniálódik, ami vonatkozik települési közösségünkre is. Polgármesterjelöltként fontos feladatnak tartom a közösségi érzet erősítését, mind a rendezvényeinken, mind a civil szervezetekkel való kapcsolatban.

- Egyház
Kiemelt célként kezelem az Egyházközséggel és PhDr. Juhos Imre plébánossal való kapcsolat megerősítését, szorosabbra fűzését. Hiszem, hogy az együtt gondolkodás által közösségünk tovább erősödhet. Mindennek megvalósulását közös ünnepek, programok (pl. nyári gyerektábor, kirándulások) szervezésében látom. Imre atya e célokat illetően már biztosított együttműködési szándékáról.

- Civil szervezetek
Örömteli ,hogy községünkben több civil szervezet is eredményesen működik és településünk sokszínűségét erősítik. Hálásak lehetünk nekik ünnepeinken, rendezvényeinken való aktív szerepvállalásukért. Fontosnak tartom, hogy mind anyagi, mind erkölcsi megbecsülésben részesüljenek és továbbra is biztosítsuk a működésükhöz szükséges tárgyi feltételeket. Igényként felmerült a nyugdíjas klub részéről közösségi terem kialakítása. Úgy gondolom ezt a közeljövőben meg tudnánk valósítani. Továbbá szeretnénk ösztönözni a civil szervezeteinket pályázati források kihasználására , erre jelenleg is számos lehetőség áll nyitva.

- Ünnepek, rendezvények
Kunszálláson ma már több sikeres rendezvény is hagyományosnak tekinthető. Ezen események településünk jó hírnevét öregbítik határon innen és túl. Szeretném, ha ezek a rendezvények folytatódnának, részben megújulnának, illetve további kulturális elemekkel bővülnének. Szorgalmaznám új, népszokásokon alapuló rendezvények bevezetését, meghonosítását is (pl. Márton napi vigasság).

Apaként rendkívül fontosnak tartom, hogy gyermekeinket megismertessük nemzeti és egyházi ünnepeinkkel, népszokásainkkal, kultúránkkal . Elengedhetetlen, hogy tisztában legyenek gyökereikkel és tiszteljék elődeiket. Csak így lehetséges egészséges nemzeti öntudattal rendelkező fiatalokat nevelni.

 

Almási Roland Márk, polgármester

Kunszállás, 2019. október

Copyright © 2021. Kunszállás Önkormányzata. | Minden jog fenntartva! | Adatkezelési Tájékoztató | készítette: Joe Production Bt.