Helyi közösségeink

Kunszállás igen gazdag civil és társadalmi élettel rendelkezik, ezt bizonyítják az elmúlt esztendőkben, illetve napjainkban is látható egyesületi, alapítványi, közösségi, egyházi és önkormányzati rendezvények szép számmal.

Civil szervezetek:
- Arany Alkony Nyugdíjas Egyesület
- Cines Sporthorgász Egyesület
- Csűrcsavaró Néptánc Egyesület
- Kunszállás Sportegyesület
- Kunszállási Gyermekekért Alapítvány
- Kunszállási Lokálpatrióta Egyesület
- Kunszállási Polgárőr Egyesület
- Mozgáskorlátozottak Kunszállási Csoportja
- Nagycsaládosok Kunszállási Egyesülete
- HMFEST Hagyományőrző Egyesület

Egyház:
- Kármel-hegyi Boldogasszony Római Katolikus Egyházközség

Kármel-hegyi Boldogasszony Római Katolikus Egyházközség

6115 Kunszállás, Kossuth u.7.
Telefon: 06 / 30 / 261-7538
Plébános: Dr. Juhos Imre 

A pusztán a török dúlás után letepültek és a későbbiekben ideköltözők is római katolikusok, mélyen vallásos emberek voltak. Az egyházszervezés és a hitélet Pater Lehosit Kajetán ferences nevéhez kötődik, aki 30 évig volt Kunszállás és a környék lelkipásztora. Ő indította el a gyűjtést a templomépítésre 1892-ben. Még I. Ferenc József is küldött 100 forintot az első pusztai templom építéséhez. Suszter püspök tízezer forintot adott. A hívek fuvarral és kétkezi munkával tudtak segíteni. Száznyolcvanezer téglát helyben égettek ki és az ehhez szükséges szalmát is ők adták össze. Szorgalmuknak és lelkipásztoruknak köszönhetően a templom egy év alatt épült fel. 1896. július 19-én Agócs János félegyházi apátplébános, hatezer hívő jelenlétében szentelte fel.
A templom többször felújításra került, legutóbb 2022. évben vízkereszttől húsvétig tartó időszakban a templom belseje újult meg. Ennek köszönhetően az elektromos hálózat korszerűsítése mellett teljes belső festés történt. A műanyag mennyezetborítás helyett hófehér festést kapott a födém és egy impozáns, kör alakú mennyezeti freskó készült a hajó rész közepére. A Szentélyben a mennyezetre 12 csillag került az eredeti állapotot visszaidézve, valamint megújult a mellékoltár és a tabernákulum is. A nyár folyamán megérkeztek a keresztút állomásait megvilágító falikarok és a várva várt csillár.
A perselyadományt minden hónap első vasárnapján a templomfelújítás javára fordítja az egyházközség, mivel a szentélyben és a sekrestyében még bőven maradtak feladatok, a gyóntatószék, az orgona, a karzat is még nagyon sok anyagi ráfordítást kíván.
A templomkertben zajlik minden évben a község adventi koszorúján a gyertyagyújtás vasárnapról vasárnapra 150-200 fő részvételével.
A templom búcsút minden év július 15-höz közelebb eső vasárnap tartjuk.
Az aktuális programok, hirdetések és a Szentmisék rendje a plébánia Facebook oldalán találhatók.

 

Arany Alkony Nyugdíjas Egyesület
A nyugdíjasok, az időskorúak megbecsülése, kulturális igényeinek kielégítése, képzések, ismeretterjesztő előadások szervezése, baráti kapcsolatok ápolása, intézményekkel, fiatalokkal való kapcsolatok fenntartása. Kunszállás idős polgárainak összefogása, közösséggé tétele. Kunszállás hagyományainak, értékeinek megőrzése, ápolása.
A helyi közösségi szerveződések elősegítése, támogatása. Civil szervezetek számára nyíló pályázati lehetőségekben való részvétel.
Cines Sporthorgász Egyesület
a horgászat, a halfogó sport, mint aktív szabadidős, rekreációs célú tevékenység fejlesztése, népszerűsítése, az egészség megőrzésében és egészségügyi rehabilitációban betöltött szerepének hangsúlyozása; - az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő kulturált eltöltésének a biztosítása; - a versenyhorgászat, a horgászsport népszerűsítése és fejlesztése; - a tagság horgászérdekeinek képviselete és védelme, valamint a kedvező horgászlehetőségek megteremtésének elősegítése; - a tagság és más horgászok igény szerinti ellátása a horgászathoz szükséges okmányokkal; - a tagság és más horgászok részére lehetőség szerint a halfogási lehetőségek biztosítása; - a horgászoknak, a horgász erkölcs és etika írott és íratlan szabályainak betartására és betartatására szolgáló ismeretek közreadása; - a halak, a vizek, a természet védelme, kiemelten a horgászvíz és az abban található élővilág, valamint a vízpart tisztaságának megóvása, tevékeny fellépés a károkozókkal szemben; - a fiatalok bevonása a horgászsportba, a természet, a vízparti környezet védelmére való nevelésük, a gyermek és ifjúság horgászok oktatása, ismereteik fejlesztése által a horgász és a versenysport utánpótlás megteremtése; - horgászattal, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztési, oktatási, ifjúság nevelési tevékenység; - anyagi lehetőségekhez mérten a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételek biztosítása, a tagok horgászattal összefüggő szakismereteinek gyarapítása, a horgászattal összefüggő jogszabályok, előírások, egyéb rendelkezések és a horgászrend szabályainak betartása és betartatása érdekében azok megismertetése; - közreműködés a vízpartok aktív védelmében, segítségnyújtás a halgazdálkodás és horgászrend ellenes cselekmények megelőzésében és elkerülésében, valamint a vizek és a természet tisztaságának védelmében.

Bővebb információ a Facebook oldalunkon!

Csűrcsavaró Néptánc Egyesület
A munkánkat meghatározó mottónk Mórus Tamástól származik: "A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása." Bár több száz éve írta le ezt a mondatot, igaz ez napjainkban is, hiszen manapság egyre fontosabbak lesznek azok a dolgok, melyekhez kötődünk és melyek közösséget formálnak belőlünk. Az egyesület életében egyik legnagyobb esemény a hivatalos megalakulás volt. 2015. december 8- án a 26 alapító tag egyhangúlag elfogadta az alapító okiratot, majd 2016. 09. 05-től 03-02-0003548 számon jegyezte be a bíróság az egyesületet a civil szervetek nyilvántartásába. Különösen fontosnak tartottuk, hogy a csoportunk működése hivatalos formában is rögzítve legyen. Nem elsősorban magunk miatt, hanem a hosszú távú céljaink között szerepel, hogy a gyerekeink a „láng továbbhordozására” lehetőséget kapjanak útravalóul a tarisznyájukba. Továbbá szeretnénk, ha a munkánk eredménye nem veszne el, az egyesület (tárgyi) értékei az utókor számára megmaradhatnának. Ehhez elengedhetetlen feltétel az átláthatóság, amely minden jogszabályi előírásnak megfelel. Jelen pályázatunk benyújtása alkalmával is törekedtünk erre: a pályázat tárgya, valamint a kérelmezett összeg egyhangú szavazással került eldöntésre. Az egyesület titkára (Bakróné Farkas Rozália) vezeti azt az emlékkönyvet, amelyben tételesen fel van sorolva, hogy mely fellépésen kik, és mit táncoltak. Előzetes egyeztetést követően bárki megtekintheti, a vendéglátók/vendégek elismerő és biztató szavait tartalmazó bejegyzéseket. A főbb megjelenéseink: Kunszállás, Falvak éjszakája, Adventi gyertyagyújtás, Agyagfalva (Erdély), Kikinda-Homokrév (Vajdaság,) Törökkanizsa, (Vajdaság), Kiskunfélegyháza (Padkaporos gála, Kunsági néptánctalálkozó), Jakabszállás (falunap), Fülöpháza, (falunap, mulatós est), Bugac (szüreti mulatság), Alsómonostor (Szüreti bál), Jászszentlászló (tavaszköszöntő táncház). Fellépéseinkkel a későbbiekben is igyekszünk megfelelni a közönség és a szervezők által támasztott igényeknek.

Néptánc egyesületünk a Kárpát-medence összegyűjtött népszokásain, hagyományain keresztül szeretné programjain megmutatni az érdeklődőknek, mi tette sikeressé a magyarságot Közép-Európában. Álláspontunk szerint a XXI. századra kialakult jólét őseink munkájának nagyban köszönhető. A jólét azonban a fejlett európai társadalmakban megmutatta, hogy a generációk közötti szakadék egyre mélyül, szülők, nagyszülők, gyermekek közötti kommunikáció hiányával. Őseink verítékes munkája lassan feledésbe merül és hajlamosak azt hinni, hogy ez mindig is így volt és másképp nem is lehet. Rendezvényeinken együtt dolgozik, és együtt élvezi a közösen elvégzett munka gyümölcsét legalább három generáció, a modern kor vívmányait otthon hagyva megtapasztalhatják az érdeklődők hogyan tették elviselhetővé a nehéz fizikai munkát eleink tréfás, játékos helyzetek megteremtésével, hogyan ismerkedtek táncházak alkalmával és hogyan nevelték gyermekeiket a rájuk váró életre. Népi hagyományainkra épülő programunk hivatott megmutatni, hogy becsülni kell őseink munkáját, gyökereinket ápolni kell, mert ahogyan a fáknál is beteg gyökerekkel – legyen bármilyen nagy és erősnek tűnő – ki van szolgáltatva az időjárásnak, tehát a külső behatásoknak. Erős gyökerekkel azonban könnyebben átvészeli az aszályos és viharos időszakokat is. Az egyesületünk tagjai felnőttek, többnyire (házas)párok, a próbákra azonban a gyermekek is gyakran a szülőkkel érkeznek. A próba ideje alatt együtt játszanak, gyakran bekapcsolódnak, vagy csak egyszerűen maguk között eljátsszák azt, amit a felnőttek tesznek, így az utánzással, példakövetéssel észrevétlenül az életük részévé válik az az értékrend, amelyet szeretnénk átörökíteni számukra. Az Adventi gyertyagyújtáskor szokásos műsor fényét emeli, hogy a családtagok is színpadra lépnek és együtt mutatják be a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó szokásokat. A gyerekek nagyon várják, hogy november végétől ők is megkapják a szerepeiket és a családdal együtt készülhessenek a minden nézőt megérintő előadásra. A fellépések és előadások nem csak pusztán koreográfiák, táncok amelyek hetente kétszer 2 órát jelentenek az életünkből. Legtöbbünk mindennapi életét jellemzi a néphagyomány. Többen élünk külterületen, tanyán, gazdálkodunk, vannak, akik a kézműveskedésben, varrásban, bútorkészítésben, főzésben kamatoztatják a népi kultúrával kapcsolatos ismereteiket. A közös pont természetesen a néptánc, azonban az egyéni értékek összeadódnak, kiegészítik egymást. Fokozatosan kiteljesedik és kirajzolódik, hogy őseink bölcsességét, hogyan tudjuk ma is alkalmazni, mindez egy családra építő, összetartó emberi kapcsolatokon alapuló, közös élményekben gazdag, értékes közösséget eredményez. Összegzésként: Egyesületünk a falu rendezvényein részt vesz, és büszkén állíthatjuk, hogy a mi programjainkon látható csak, hogy a legfiatalabb és a legidősebb generáció együtt szórakozik és lehetőség nyílik az idősebbek való tapasztalatcserére is.

2017. évben első alkalommal rendeztük meg aratóünnepünket, melyre a környező falvakból, városokból, de még a Vajdaságból is érkeztek vendégeink. Az Aratóünneppel célunk megmutatni, hogy milyen fáradságos munkával tudtak kenyeret tenni szüleink, nagyszüleink kenyeret tenni asztalra. Megmutatjuk játékos, tréfás módon a néphagyományok felelevenítésével hogyan lehetett elviselni vidám hangulatban ezt a kemény fáradságos munkát. Alkalmat biztosítunk mindenkinek, hogy legalább egy kicsit belekóstolhasson ebbe a már-már elfeledett munkába. Aratóünnepünk nem titkolt célja, hogy visszaadjuk a kenyér becsületét és aki ezen részt vesz, tudja, nem mindig csak annyi volt, hogy levettük az üzlet polcáról. Műsorvezető konferálja végig az Aratóünnepet, aki az aratással kapcsolatos hiedelmeket, népszokásokat magyarázza és rövid ismertetőt tart az Aratás és cséplés hagyományos szerszámairól. Aratás után hagyományos cséplőgéppel kicsépeljük a learatott gabonát, melyet jótékony célokra ajánlunk fel. Ezután néptánccsoportok fellépései színesítik a programot, majd FOKOS zenekar koncertjét követően élőzenés táncházzal zárul a fárasztó nap. A táncház során is követjük a hagyományokat a Kárpát-medence magyarlakta vidékein fennmaradt táncrendeket muzsikálják és táncolják a résztvevők. A FOKOS 2018-ban a Fölszállott a Páva Döntők döntőjének győztese, mely nagy érdeklődésre tart számot a környék népzenét kedvelői körében. Az első Aratóünnep alkalmával is a FOKOS zenekar volt vendégünk, nélkülük elképzelhetetlen az ünnepünk zárása. A zenekar és a törzsközönség között baráti kapcsolat alakult ki, ezáltal a táncház hangulata közvetlenné, családiassá vált.

Szikora László az egyesület elnöke

A csoport életével kapcsolatos friss hírek, események Facebook oldala!

Kunszállás Sportegyesület
Az egyesület célja, hogy Kunszállás és környéke lakosságának sportolási lehetőséget biztosítson, mind a szabadidő- és tömegsport területén.

Kunszállási Gyermekekért Alapítvány
Tanulmányi versenyek, kulturális vetélkedők szervezése, lebonyolítása és a versenyzők jutalmazása. Iskolai és iskolán kívüli, óvodai, kulturális, szabadidős programok szervezése, tanulmányi- és jutalomkirándulások, téli-nyári táborozások támogatása. A diáksport ösztönzése, szervezése, sportprogramok, versenyek támogatása. Középiskolai, főiskolai, egyetemi célösztöndíjak biztosítása kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, továbbá a tehetséggondozás érdekében a szociális rászorultság figyelembevételével „NADÓ PÁL" elnevezésű ösztöndíj juttatás a Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola volt diákjainak. Kiemelkedő tanulmányi munka jutalmazása.

Kunszállási Lokálpatrióta Egyesület
kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)
Facebook oldalunk!

Kunszállási Polgárőr Egyesület
közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárőrszervezetek, vagyonvédelem közlekedés-biztonság, bűnözők társadalmi rehabilitációja)
Facebook oldalunk!
Mozgáskorlátozottak Kunszállási Csoportja
A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesületének Helyi Csoportja 1999. márciusában alakult a Kunszálláson és Fülöpjakabon élő mozgáskorlátozottak összefogása, érdekvédelme céljából.
Kiemelt feladatunk a közösségteremtés, a társadalmi beilleszkedés elősegítése, hátrányos helyzet elfogadásának mentális valamint pszichés segítése, új alternatívák megismertetése és egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadás.
Főként a csoporttagokat érintő szociális ügyekben segítünk a bürokratikus ügyintézésben is. Sokunknak nehézséget okoz eligazodni az alábbi témákban: A lakás akadálymentesítései pályázata, közlekedési képesség minősítése, gépjárműszerzési támogatása, parkolási kártya igénylése, fogyatékossági támogatás, özvegyi nyugdíj igénylés, munkaképesség-csökkenés mértékének megállapítása (leszázalékolás). Sokan már végig küzdöttük a rögös utakat, ezért a gyakorlati tapasztalataink megosztása sokat segíthet sorstársainknak.
Bárkinek az élethelyzete megváltozhat egyik napról a másikra akár súlyos betegség, komoly műtét, baleset miatt, így a csoporthoz csatlakozás lehetősége mindig biztosított minden érintett számára.

Gyakran a hozzátartozóknak is szükséges a lelki támogatás, kérjük, hogy forduljanak hozzánk bizalommal !

Elérhetőségek: Babar Imréné csoporttitkár
Tel : +36/70/7756014
Email: marika1126@freemail.hu
Nagycsaládosok Kunszállási Egyesülete
Az egyesület célja az élet, a szülők,az anyaság tiszteletére és szeretetére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládosok képviselnek. Legfontosabb feladatunknak tartjuk a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezését.
Facebook oldalunk!
HMFEST Hagyományőrző Egyesület
A falusi vendéglátás, falusi idegenforgalom és lovasturizmus, a kulturális és sport turizmus fejlesztésének, a turizmussal kapcsolatos feladatok regionális szervezésének, koordinálásának támogatása. A vendéglátók összefogásának, fejlesztésének, turisztikai projektek, fejlesztések közös szervezésének és megvalósításának elősegítése. Turisztikai térségeket, régiókat és azok komplex turisztikai kínálatát bemutató kiadványok, információs térképek, plakátok készíttetésének támogatása. A turizmussal kapcsolatos szaktanácsadás megvalósítása, előadások tartása, pályázatok figyelemmel kísérése. Országos szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás. A falusi- és az agroturizmusban részt vevők érdekképviselete. Együttműködés és kapcsolattartás a falusi turizmus fejlesztését szolgáló vagy azt támogató közigazgatási és turisztikai, vidékfejlesztési vagy egyéb országos vagy helyi szervezetekkel. A falusi és agroturizmus minőségi kínálatának fejlesztése, együttműködés a biotermelőkkel, kézművesekkel, hagyományőrző egyesületekkel. Tanyabemutatók szervezése. A hagyományőrzés, így különösen a hadi hagyományok és tradíciók társadalmilag széles körökben történő megismeretése, illetve ápolása, hadi hőseink emlékének őrzése, hadi sírok ápolása, ezen célok elérésének támogatása, lehetőségének elősegítése, ezek érdekében előadások, rendezvények szervezése. Szabadidős sporttevékenység-gyakorlás lehetőségének megteremtése, ilyen lehetőségek megvalósulásának támogatása, ezek érdekében előadások, rendezvények szervezése. A falusi vendéglátás, falusi idegenforgalom és lovasturizmus, a .... Tanyabemutatók szervezése. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenységgel kapcsolatos feladatok megszervezése, koordinálása. Természetvédelemmel és állatvédelemmel kapcsolatos feladatok szervezése és megvalósítása. Környezetvédelemmel kapcsolatos szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek megszervezése, kapcsolattartás.
Facebook oldalunk!
Copyright © 2021. Kunszállás Önkormányzata. | Minden jog fenntartva! | Adatkezelési Tájékoztató | készítette: Joe Production Bt.