Nevelési program

Az óvoda jogi státusza, adatai

Az óvoda neve: Napközi Otthonos Óvoda

Az óvoda címe:
6115 Kunszállás Arany János u. 4.

Alapításának ideje:
2003. augusztus 1.

Az óvoda önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodik, bankszámlával nem rendelkezik. Vezetőjét pályázat útján a képviselőtestület nevezi ki.

Alaptevékenységei:


- Óvodai nevelés
- Speciális nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ( enyhe fogyatékosság, részképesség zavar, beilleszkedési problémák, dislexia, disgráfia, discalculia)

A képviselő testület 2002 aprilisi határozata kétcsoportos óvodaként működik, 3 helyiségben.

Bevezetés


1998 – ban készítettük el a helyi nevelési programunkat az Óvodai Nevelés országos alapprogramjában foglalt elvi irányításnak és a helyi igényeknek megfelelően. Mit, hogyan tudtunk megvalósítani? Ennek elemzése, valamint a 2003 – as közoktatási törvényben megfogalmazott változások miatt kell programunkat módosítani. Elhagyták az óvodát azok a gyermekek, akik már az új program alapján nevelődtek. Az első kimeneti eredmények is most összegezhetők. A partneri igények figyelembe vételével módosítottuk progaramunkat,s mivel a tárgyi-, és személyi feltételek adottak, a gyermeket hatékonyan tudjuk nevelni, fejleszteni.

1.Gyermekképünk


Az óvodás gyermekeket egy eredendő kíváncsiság jellemzi, ha egy békés, nyugodt közegben van. Biztonságérzetüket kell erősíteni, amiben jelentős szerepe van a személyi és tárgyi környezetnek. Az elérö egyéni szükségleteik ismeretében bontakoztssuk ki személyiségüket.

Gyermekeink legyenek:

 • Érzelmileg stabilak
 • Együttműködőek
 • Fogadják el a másságot
 • Vegyék észre a jót, a szépet
 • Játékukban elmélyülőek
 • Tevékenyek
 • Kiegyensúlyozottak
 • Kreatívak
 • Nyitottak
 • Vidámak
 • Önbizalommal rendelkezőek
 • Alakuljon ki a fentiek iránti igényük


Fontosak a gyermekek egyéni eredményei, a saját magukhoz viszonyított fejlődés. Minden segítséget megadunk képességeik fejlődéséhez, személyiségük kibontakoztatásához, érzelmi, testi, lelki és szociális fejlődésükhöz. A gyermekek belső érése a családi és óvodai nevelés egységével érje el 6 – 7 éves korra a megfelelő szintet.

2.Óvodaképünk


Az óvoda a közoktatás szakmailag önállló nevelési intézménye maradt. Óvodánk feladata olyan tevékenység – repertoárt felkínálni a gyermekeknek, amely a személyiség minden terülelét érinti. A gyermekek széles sávban próbálhassák ki magukat. A teljeskörű személyiségfejlesztés egyetlen garanciája a széleskörű tevékenységi rendszer. A gyermekeket hozzuk olyan szituációba, hogy ne menekülhessenek a fejlesztés elől, ne tudjanak ne fejlődni! Adjunk nekik stabil képességbeli alapozást.

Mivel minden gyermek más és más, ne a gyermek szokja meg az óvónőt, hanem az óvónő a gyermeket. A tevékenységeket és a nevelési feladatokat az óvónő, ezek sorrendjét azonban a gyermek határozza meg. Gyermekeink váljanak alkalmasssá az iskolai élet megkezdésére. Óvodánk a gyermekek egyéni fejlődésenek üteméhez mérten fejleszti őket. A sajátos nevelési igényű gyermekek állapotuknak megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesüljenek. Speciális fejlesztéssel kapják meg a lehetőséget, hogy a számukra megfelelő intézményben tanulhassanak tovább.

3.Az óvodai élet feltételrendszere

3.1.Helyzetkép óvodánkról – óvodatörténet

Kunszálláson az óvodai ellátás az 1940 – es években kezdődött. Ekkor egy apáca fogta össze az apróságokat, s teremtette meg az óvodai nevelés alapjait. Kezdetben csak félnapos ellátást kaptak a gyermekek. Ezt követően változó helyszíneken működött az óvoda. A mostani épület kb. 1960 – tól tölti be az óvodai funkciót. Először egy vegyescsoporttal működött, 25 – 30 közötti gyereklétszámmal. Később szűknek bizonyult a férőhelyek száma, s 1973 – tól már két csoporttal indultunk. Így telt el közel 25 év, közben a falu lélekszáma kb. 1700 – ra szaporodott. Szerencsére a fiatalok többsége szülőfaluját választotta élettérül, így a gyermekek száma is nőtt. 1997 júliusában született mag a képviselőtestületi határozat az óvoda bővítésére. 1997. november 10 – én átadták óvodánk harmadik csoportját. 1992 – ig három vegyescsoportban 60 – 80 fővel működtünk. A gyermekek számának csökkenése indokolta a harmadik csoport megszűntetését. Kétcsoportos óvodaként délelőtt 3, délután 2 helyiségben foglalkoztatjuk a gyeremeket.

3.2.Személyi feltételek


A személyi feltételek biztosítottak az eredményes munkához. Az ÁMK megszűnése új, önálló intézmények létrehozását tette szükségessé, s ezek élére pályázat útján választottak vezetőket. E változás is indokolta programunk átdolgozását.

4 óvónő felsőfokú óvónőképző intézetben kapta diplomáját, közülük 1 az óvónői diploma mellé nevelőtanári diplomát szerzett. Az előírt 120 órás továbbképzést valamennyien elvégeztük. A továbbképzési tervben kétévenként egy – egy óvónő szakvizsgáját ütemeztük be.

Két teljes, és egy fél munkaidős dajka dolgozik óvodánkban. Kettőnek dajkai szakképesítése is van. Az óvodapedagógusok, és az őt segítő dajkák munkája járul hozzá az óvodai nevelés eredményességéhez.

3.3.Tárgyi feltételek

Óvodánkat – mivel lakóháznak épült – gyakran kellett bővíteni, átalakítani, korszerűsíteni, hogy a gyermekek biztonságát szolgálja, megfeleljen testméreteiknek. A csoportszobák területe 132 m². A felvehető gyermekek számát az oktatási törvény alapján a képviselőtestület határozta meg az alapító okirat 2004. áprilisi módosításában. Az óvoda épületét és udvarát szeretnénk úgy kialakítani hogy az biztosítsa a gyermekek egészségének megőrzését, mozgás- és játékigényük kielégítését.

A csoportok szervezésénél figyelembe vesszük:

 • A gyermekek érdekeit
 • A szülők kérését
 • Az életkort
 • A nemek arányát


Nyitva tartás: napi 9 óra 15 perc.

2004. szeptembertől a szülői szervezet kérésére módosítjuk 10 órára.

Tárgyi feltételrendszerünk folyamatosan bővül, a hiányok pótlására a fenntartó költségvetése biztosít anyagi fedezetet.

Az elmúlt öt évben sikerült megvalósítani:


Önkormányzat finanszírozásában:
Bútorok cseréje
Szőnyegek, textíliák cseréje
Tornaszőnyeg, bordásfal, tornapadok beszerzése

Szülői Szervezet és alapítványi támogatással:
Udvari fajátékok, Rotikom vásárlása
Faház és a homokozó tetőzetének elkészítése
Fejlesztő tornaszerek, fejlesztő játékok, szobai játékeszközök vásárlása

Pályázat útján:
UNICEF fejlesztő játékok megnyerése

3.4.Napirend, Hetirend

Napirendünk és hetirendünk megfelel az óvoda célkitűzéseinek. Biztosítja a feltételeket a gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez megfelelő időtartamú tevékenységek megtervezésével. Folyamatosság és rugalmasság jellemzi. A hetirend megvalósítható vegyes és homogén csoportban egyaránt.

Napirendünk

7 – 12 óráig játék, ez idő alatt tisztálkodás, tízórai, kötött és kötetlen foglalkozások, séta

12 – 15 óráig étkezés, pihenő

15 – 17 óráig uzsonna, játék

Hetirendünk

A hét minden napján testnevelés, mese – vers, a helyzet és a körülmények által meghatározva, váltakozva ének – zene, vizuális nevelés, környezetünk megismerése, matematika.

3.5.Dokumentumok ( csoportnapló, fejlesztési napló)


a.Csoportnaplónk egyéni készítésű és a programra épül. A naplók tartalmazzák:

 • Születésnapokat
 • Oktatási tervet
 • A nevelés tervezését fél évre, majd értékelés és ez alapján újabb tervezés
 • Közösségi életre való felkészítést
 • Munkajellegű tevékenységeket
 • Szervezési feladatokat
 • Napirendet
 • Heti tervet ( itt kell leírni a fejlesztést)
 • Szolgáltatásokat (pl. hittan)
 • Mérőlapok (fejlesztés módjának értékelése)


b.Fejlesztési napló

A csoportnapló mellékleteként használjuk, egybefűzve azzal.

Tartalmazza:

 • A gyermek személyiséglapját
 • A beszédfejlesztés merésére szolgáló lapot
 • Mozgás, mozgásfejlettség merésére szolgáló lapot
 • Szociális fejlettség merésére szolgáló lapot
 • Értelmi fejlettség merésére szolgáló lapot
 • A fejlődésben való lemaradást

Ezek fejlesztésének feladatit, módszereit, eredményét => újabb feladatokat

A gyermek megfigyelése fél évente van dokumentálva, de a gyermek fejlődéseét állandóan nyomon követjük, és a szükséges fejlesztést azonnal jelöljük és elvégezzük.

Összegzés


Az átdolgozott programunk lehetőséget nyújt ahhoz, hogy esélyegyenlőséget teremtve tudjuk fejleszteni hosszútávon a ránk bízott gyerekeket a jelenlegi tárgyi és személyi feltételekkel.

Az oktatási törvény szellemében kitüzött céljaink megvalósulását a családdal való állandó kapcsolattartás és partnereink véleményenek figyelembevétele segíti. Lehetővé tesszük a sajátos nevelési igényü gyermekek integrált nevelésének elősegítését, sérülésükből adódó speciális megsegítésüket, egyénre szabott feladatokkal.

11.Eszköznorma (fénymásolt melléklet)

12.Érvényességi rendelkezések

Az óvodai nevelési progrem érvényességi ideje: 2004. szeptember 1-től határozatlan idejig.

Az óvodai nevelési progrem módosításának feltételei

1. Írásbeli előterjesztés az óvoda vezetőjének
2. Írásbeli előterjesztés a nevelőtestületnek
3. Szóbeli előterjesztés a nevelőtestületnek, véleménykérés, döntés a módosítás elfogadásáról
4. Átszervezés, törvényi változások, alapító okirat módosítása esetén

Az óvodai nevelési progrem bevezetésének ütemezése: 2004 szeptember 1-től minden csoportban.

Legitimációs záradékElfogadta a nevelőtestület: Király Andrásné

Solymosi Józsefné

Tóthné Bakró Gabriella

Egyetértését nyilvánította a szülői szervezet :

Deák Zsoltné

Véleményezte: Kiss Gabriella óvodai szaktanácsadó


Jóváhagyta: Kunszállás Község ÖnkormányzatTájékoztatásul megkapta: Tóth Pál Általános Iskola

Igazgató

 
 
E-mail:
Jelszó:
<<< regisztrálás
 
 
 
 
 
 
2017 november
- A Faluház programjai...2. oldal
- Megépül Kunszálláson az M5 lehajtó 3. oldal
- Önkormányzati hírek 4. oldal
- Az iskola hírei...5 oldal
Nadó Pál Ösztöndíj...5.oldal
- Átadásra kerül a felújított
egészségcentrum... 6. oldal
- Fontos telefonszámok 7. oldal
- Képes beszámoló az idősek napjáról 8.oldal
 
 
Bölcsisek a könyvtárban 2010 február
2012-02-28
55. Állatok világnapja 2014
2014-10-03
43. Kultúrális Örökség Napjai, 2011. 09. 17-18
2011-09-17
 
 
Kunszállás Önkormányzat
6115 Kunszállás
Dózsa György u. 24
Tel.: 76/587-621
E-mail: info@kunszallas.hu
Polgármester: Kovács Imre
Impresszum  |  Honlap térkép